Co nabízím...

MOHU VÁM POMOCI V NÁROČNÉ OSOBNÍ SITUACI, PŘI POTÍŽÍCH V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH, NESHODÁCH V PRACOVNÍM KOLEKTIVU, NESNÁZÍCH V MEZILIDSKÉ KOMUNIKACI, PŘI POCITECH CELKOVÉ NESPOKOJENOSTI A DISHARMONIE, PROŽÍVÁNÍ SMUTKU NAPŘ. ZE ZTRÁTY BLÍZKÉ OSOBY, ZVLÁDÁNÍ ZÁVISLOSTÍ, HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA A V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE A SEBEPOZNÁNÍ.
PRACUJI S DĚTMI, DOSPÍVAJÍCÍMI I DOSPĚLÝMI. POSKYTUJI INDIVIDUÁLNÍ, PÁROVOU I RODINNOU TERAPII. PŘI PRÁCI NEJEN S DĚTMI VYUŽÍVÁM HRAVÉ VARIANTY NAVÁZÁNÍ KONTAKTU POMOCÍ TERAPEUTICKÉ HRY, KRESLENÍ A MALBY, MYŠLENKOVÉ MAPY, KARET A OBRÁZKŮ, VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ A POHÁDEK, IMAGINACE, PRÁCE S PÍSKOVIŠTĚM, PRÁCE SE SYMBOLEM A PRÁCE S HLÍNOU A MNOHO DALŠÍHO…

Terapie

Nabízím individuální, párové nebo rodinné terapeutické poradenství zaměřené na řešení pro děti, dospívající i dospělé založené na důvěře a respektu... S klientem spolupracuji na procesu změny, které chce dosáhnout. Mým přesvědčením je, že první krůček klienta k této žádoucí změně je zároveň počátkem jeho dalšího směřování v životě... Při práci tady a teď spolu využíváme klientovy stávající i nové zdroje a vytváříme bezpečný prostor pro iniciaci akce a podporu změn.

Mohu vám pomoci podpořit vaše psychické zdraví. Terapie pro mne znamená partnerství s klientem, proto v rámci naší spolupráce vytvoříme vztah založený na důvěře a rovnocennosti a také poskytnutí podpory k objevení preferovaných změn vedoucích ke zlepšení vašeho života v bezpečném prostředí terapie.

Cena za terapii (50 min.) – 500 Kč

Objednejte se
Feature Image

Arteterapie

Arteterapie umožňuje objevit jiný pohled na náročnou životní situaci, rozšířit vlastní způsoby řešení problému a najít pro sebe nové možnosti a zdroje. Její podstatou je skrze výtvarnou tvorbu vyjádřit naše myšlenky, názory, pocity, postoje či hodnoty a navodit osobnostní změny. Lze ji využít pro lepší prožívání emočních stavů, zvládání mezilidských vztahů, vede k lepšímu vnímání svého života, změně postojů, slouží k uvolnění bloků, zmírnění stresu, překonávání nejistot, obav a strachů a mimo jiné podporuje i léčbu psychosomatických onemocnění. Je výborným prostředkem pro práci se všemi věkovými kategoriemi, individuálně, v páru i skupině. Arteterapie je cestou k sobě...

Kresba nebo malba vychází z vás, z vašeho nitra… Na papír vkládáte vaše vnitřní pocity a dojmy, nálady a prožitky. Tvorbu provází propojení vnějšího světa a vnitřních zkušeností a jeho důležitou součástí je i terapeutický rozhovor. Celý proces vede k sebepoznání, pochopení a řešení životní situace či osobních témat. Každý obrázek má svůj příběh…

Cena za individuální arteterapii (60 min.) – 500 Kč

Objednejte se

Terapie metodami hry v písku

Terapie zahrnuje Sandplay a práci se symbolem. Sandplay je účinný terapeutický prostředek pro práci s dětmi i dospělými, kteří v pískovišti vytvářejí obrazy pomocí symbolů a ztvárňují své představy odrážející jejich vnitřní svět. Hravá kreativní práce v pískovišti vede k propojení myšlenkových pochodů a emočních procesů, objevování vlastních zdrojů a zpracování konfliktních témat. Prožitková a projektivní metoda otevírá cestu novému originálnímu řešení a nabízí vnímání dalších podstatných ukazatelů v životě. Vkládá nové poznatky a umožňuje vyjevit a zpracovat vnitřní (intrapersonální) a vztahová (interpersonální) témata. Co dalšího hra v písku nabízí? Umožňuje měnit postoj, vytvářet nové kombinace, nahlížet na konkrétní životní situace a uvědomit si vlastní postoje a emoce. Může prozkoumat jednání a pocity jiných lidí. Vytváří bezpečný prostor pro pozitivní životní změny. Vede k uvědomění nových možností řešení. Vytváří neohrožující atmosféru. Metoda se dá použít individuálně, v páru nebo rodině.

Sandplay je pro děti, dospívající i dospělé. Věková hranice práce s dětmi je od 4 let, zejména je vhodná pro děti s ADHD. U dětí je účinným prostředkem pro práci se zlobou, agresivním chováním, plačtivostí, strachem, úzkostí a panikou, nočním pomočováním atd.

S čím může terapie pomoci?

 1. snižuje agresivitu, úzkost a neklid
 2. podněcuje změny v nežádoucím chování
 3. podporuje emoční vyrovnanost (uvolňuje napětí)
 4. umožňuje vypořádat se s vlastní minulostí
 5. napomáhá se soupeřením ve vztazích (např. sourozeneckých, partnerských)
 6. zlepšuje fungování při rodinných problémech
 7. dává prostor pro zlepšení komunikace s okolím
 8. iniciuje zlepšení pozornosti a schopnosti se učit
 9. zvyšuje sebepoznání a je prostředkem k dalšímu seberozvoji

Cena za sandplay (60 - 90 min.) – 500 Kč

Objednejte se
Feature Image
Feature Image

Terapeutická metoda práce s hlínou

Práce s hlínou jako terapeutický proces pomáhá dětem od tří let, dospívajícím i dospělým. Je kombinací smyslově orientovaného způsobu práce s terapeutickým rozhovorem. Práce s hlínou využívá zákonitosti haptiky (kontaktu hmatem) a jejího významu v psychice jedince. Hlína odemyká cestu k vnitřním procesům, usnadňuje spojení s vlastními emočními prožitky a poskytuje různé hmatové zážitky.
Jejich vzájemným propojením pomáhá proniknout ochranným krunýřem a zábranami jedince, a tak přispívá ke změnám a vývoji v oblasti vnímání. Terapie práce s hlínou je souborem metodologických postupů vždy jednotlivě podpořených terapeutickým rozhovorem. Lze ji kombinovat i s jinými druhy terapie samostatně nebo v rámci terapeutické konzultace.

S čím může terapeutická práce s hlínou pomoci?

 1. zvládnout potíže s adaptací rozvojem smyslového vnímání
 2. pomáhá s problémy v rodině modelováním situace
 3. snižuje potíže spojené s úzkostí, strachem, hněvem, agresivitou
 4. vyrovnává hladinu emoční rozkolísanosti (lability)
 5. tlumí projevy ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)
 6. poskytuje oporu v zoufalství, destrukci i zlobě
 7. eliminuje vnitřní neklid
 8. umožňuje změnu vnímání v rámci konfliktního vztahu, rozvodu i porozvodové situace
 9. přispívá ke stabilizaci náročných osobnostních rysů

Cena za terapii práce s hlínou (60-90 min.) – 500 Kč

Objednejte se

Terapie pohádkou

Pohádky známe všichni a máme je ve velké oblibě. Pohádky poskytují potěšení, porozumění sobě i okolnímu světu. Podporují dětskou fantazii a vizuální představy, jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte a jeho citovou stránku. Děti pohádkám rozumí a mluví jejich jazykem. Mají nejen význam výchovný, poznávací a vzdělávací, ale také terapeutický. Terapeutické pohádky jsou určeny nejen dětem, mohou je využít i dospělí.

Psychoterapeutické pohádky slouží dítěti jako návod, jak se orientovat v náročných situacích. Pohádka umožňuje dítěti ztotožnit se s pohádkovým hrdinou, prožívat dobrodružství a vnímat zážitky a emoce. Děj příběhu a jeho vyústění v dobrý konec pomáhá překonat potíže a traumata, které mohlo dítě prožít. Hrdinské činy pohádkových postav poskytují dítěti určitý způsob objasnění, podporují jeho myšlení, naznačují mu možné chování, přispívají k jeho vcítění do situace a ukazují její řešení. Pohádky pomáhají dětem snížit úzkost a vyrovnat se se strachem. Smyslem terapeutických pohádek je zmírnění emocionálních problémů, snížení bolesti nebo zmenšení strachů a navázání kontaktu s okolím. Jejich cílem je uspokojení potřeb, porozumění, vytváření pozitivních emocí, zjištění a hledání způsobu, jak si umět poradit. Pohádky nám ukazují, že s usilovnou prací můžeme zvítězit i nad nejhroznějším nepřítelem nebo nevlídnou situací a není třeba se bát. Prostřednictvím pohádek dítě hledá nástroje, další možnosti a učí se novým dovednostem. Spolu s dítětem pracujeme na pohádkovém projektu, vytváříme oboustrannou důvěru a budujeme vzájemný vztah k otevření nejhlubších témat, aby mohla být vyléčena.
Ano, pohádky léčí…

Cena za terapii pohádkou (60 min.) – 400 Kč

Objednejte se
Feature Image

Nabídka dalších terapeutických aktivit

O mně

POKRAČUJTE VE ČTENÍ STISKEM ŠIPKY

Kontakt

Potřebujete se na něco zeptat? Kontaktujte mne. Na terapie je nutné se přihlásit. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky (zasílejte sms, během konzultací nemohu přijmout Váš hovor, budu Vás kontaktovat bezprostředně po terapii). Platba je možná prostřednictvím QR kódu nebo v hotovosti.